Biểu phí bảo hiểm tai nạn con người 24/24 mới 2016

Thứ 6 | 09/09/2016 - Lượt xem: 1060

1. Đối tượng, phạm vi bảo hiểm tai nạn con người 24/24

  • Người Việt Nam hoặc nước ngoài định cư tại Việt Nam
  • Tuổi từ 16 đến 70 tuổi, tuy nhiên trường hợp tham gia bảo hiểm từ 61 tuổi phải tham gia liên tục bảo hiểm tại PJICO từ năm 60 tuổi trừ khi có thỏa thuận khác.
  • Phạm vi bảo hiểm: Trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bảo_hiểm_tai_nạn_con_người_24:24
pjicohcm.com – Bảo hiểm tai nạn con người 24/24

2. Phí bảo hiểm tai nạn con người 24/24

2.1. Biểu phí bảo hiểm áp dụng với hợp đồng trên 100 thành viên

 

 

Số tiền bảo hiểm

Phí bảo hiểm

 

(Tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm)

Từ 1 triệu đến 20 triệu 0,28
Từ trên 20 triệu đến 50 triệu 0,42
Từ trên 50 triệu đến 70 triệu 0,56
Từ trên 70 triệu đến 100 triệu 0,75

2.2. Biểu phí bảo hiểm áp dụng với hợp đồng dưới 100 thành viên

  • Phân loại lao động: gồm 04 loại lao động 
  • Đối với lao động loại 1 và loại 2: theo biểu phí quy định tại quy tắc hoặc mục 2.1 trên đây
  • Đối với lao động loại 3 và loại 4: Phí bảo hiểm được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên như sau:
Loại nghề nghiệp Phí bảo hiểm

 

(Tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm)

STBH đến 20tr STBH trên 21tr đến 50tr STBH trên 51tr đến 70tr STBH trên 71tr đến 100tr
Loại 3 0,32 0,46 0,62 0,82
Loại 4 0,46 0,62 0,75 0,90

3. Hợp đồng bảo hiểm tai nạn con người 24/24

  • Trong mọi hợp đồng bảo hiểm bắt buộc ghi rõ nội dung sau tại phần “Quyền lợi của người được bảo hiểm”: Trường hợp tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, PJICO xác định được Người được bảo hiểm không tham gia đúng phí áp dụng với Tổng Số tiền bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm cùng loại, PJICO sẽ chi trả bảo hiểm theo tỷ lệ giữa Phí bảo hiểm thực đóng và phí bảo hiểm theo quy định đối với Số tiền bảo hiểm đó – không áp dụng phương pháp chi trả này đối với trường hợp cho, tặng bảo hiểm.

– Lưu ý Biểu phí phải được đưa chi tiết trong hợp đồng bảo hiểm và khách hàng sẽ lựa chọn STBH phù hợp.

  • Riêng Hợp đồng bảo hiểm dưới 100 thành viên (phí bảo hiểm căn cứ theo loại lao động), HĐBH phải ghi rõ thêm “Quyền lợi của người được bảo hiểm” như sau: Trường hợp tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, PJICO xác định được Người được bảo hiểm không tham gia đúng phí áp dụng với loại lao động thực tế, PJICO sẽ chi trả bảo hiểm theo tỷ lệ giữa Phí bảo hiểm thực đóng và phí bảo hiểm theo quy định đối với loại lao động đó.

– Lưu ý Biểu phí phải được đưa chi tiết trong hợp đồng bảo hiểm và khách hàng sẽ lựa chọn STBH phù hợp.

 

Bình luận & chia sẻ

Đang tải bình luận,....