Góc tư vấn

Thứ 4 | 21/12/2016 - Lượt xem: 238
Một Tấm Đan Tốt
1 phải có bề măt đẹp không bị rỗ
2 không bị nứt.
3 không bị lò sắt
Thứ 4 | 21/12/2016 - Lượt xem: 263
Thứ 4 | 21/12/2016 - Lượt xem: 240
Thứ 4 | 21/12/2016 - Lượt xem: 257