Góc tư vấn

Thứ 4 | 21/12/2016 - Lượt xem: 1056
Một Tấm Đan Tốt
1 phải có bề măt đẹp không bị rỗ
2 không bị nứt.
3 không bị lò sắt
Thứ 4 | 21/12/2016 - Lượt xem: 1053
Thứ 4 | 21/12/2016 - Lượt xem: 1092
Thứ 4 | 21/12/2016 - Lượt xem: 1059